TELEFONICKÁ OBJEDNÁVKA

 

0911 112 191

 

Po - Pi

10.00 - 18.00

 

RADI VÁM PORADÍME.

erkokuchyne@gmail.com

 

 

 

DREZY

 

Pracovné dosky

 

ZÁSTENY

 

 

 

KONTAKTY

ERKO trading s.r.o.
tel: +421911112191
napíšte nám
erkokuchyne@gmail.com

TOVAR V AKCII

Vaša cena 265,00 EUR
skladom
Vaša cena 165,00 EUR
skladom

Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

 

OBCHODNÉ PODMIENKY 

  

obchodnej spoločnosti 

ERKO trading s.r.o. 

so sídlom Rovníková 9, 040 12, Košice 

identifikačné číslo: 48125741 

zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Košice, odd. I, vložka 37180/V 

pre predaj tovaru prostrednictvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese 

 www.eko-kuchyne.sk 

 1. ÚVODNÉ USTANOVENIE

1.1.      Tieto obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) obchodnej spoločnosti  ERKO trading s.r.o., so sídlom Rovníková 9, 040 12 Košice, identifikační číslo: 48125741, zapísanú v obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Košiciach, odd. I, vložka 37180/V  (dalej len „predávajúci“) upravují v súlade s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občiansky zákník, v znení neskorších predpisov (ďalej len „občiansky zákoník“) vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „kúpna zmluva“) uzatvorenej medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len „kupující“) prostrednictvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na webové stránke umiestnenej na internetovej adrese www.erko-nabytok.sk (ďalej len „webová stránka“), a to prostrednictvom rozhrania webovej stránky (ďalej len „webové rozhranie obchodu“). 

1.2.      Obchodné podmienky sa nevztahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmyslu nakúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou či osobou, ktorá jedná pri objednávání tovaru v rámci svojej podnikatelskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania.  

1.3.      Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné zjednat v kúpnej zmluve. Odlišná zjednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok. 

1.4.      Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčastou kúpnej zmluvy. Kupní zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kupná zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku.  

1.5.      Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Tímto ustanovením nie sú  doknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok. 

 1. UŽIVATEĽSKÝ ÚČET

2.1.      Na základe registrácie kupujúceho prevedenej na webovej stránke môže kupující pristupovat do svojho uživatelského rozhrania. Zo svojho uživatelského rozhrania môže kupující prevádzať objednávanie tovaru (ďalej len „uživatelský účet“). V prípade, že to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže kupujúcí prevádzať objednávanie tovaru tiež bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu. 

2.2.      Pri registrácíi na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správné a pravdivé všetky údaje. Údaje uvedené v uživatelskom účte je kupujúcí pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v uživatelském účtu a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne. 

2.3.      Prístup k uživateľskému účtu je zabezpečený uživatelským menom a heslom. Kupující je povinný zachovávať mlčanlivost ohľadom informacií dôležitých k prístupu do jeho uživateľského účtu. 

2.4.      Kupující nie je oprávnený umožniť využívanie uživateľského účtu tretím osobám. 

2.5.      Predávajuci môže zrušit uživateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj uživateľský účet dlchšie ako       nevyužíva, či v prípade, keď kupujúcí poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok). 

2.6.      Kupující berie na vedomie, že uživateľský účet nemusí býť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavení predávajúceho, popr. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení tretích osôb. 

 1. UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY 

3.1.      Všetky prezentace tovaru umiestneného vo webovém rozhraní obchodu je informatívneho charakteru a predávajúcí nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru. Ustanovenie § 1732 odst. 2 občianského zákonníka sa nepoužije. 

3.2.      Webové rozhraní obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenej cen jednotlivého tovaru a nákladov za navrátenie tovaru, ak tento tovar zo svojej podstaty nemôže byť vrátený obvyklou poštovnou cestou. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridané hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov.  Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, dokedy sú zobrazovány vo webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne zjednaných podmienok. 

3.3.      Webové rozhraní obchodu obsahuje tiež informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru.  Informáce o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovém rozhraní obchodu platia iba v prípadoch, keď je tovar doručování v rámci území Slovenské republiky. 

3.4.      Pre objednánie tovaru vyplní kupující objednávkový formulár vo webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o: 

3.4.1.   objednávanom tovare (objednávaný tovar „vloží“ kupující do elektronického nákupného košíku webového rozhrania obchodu), 

3.4.2.   spôsob úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovaném spôsobe doručenia objednávaného tovaru a 

3.4.3.   informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako „objednávka“). 

3.5.      Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené zkontrolovať a menit údaje, ktoré do objednávky kupujúcí vložil, a to i s ohľam na možnosť kupujúceho zisťovat a opravovat chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky.  Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačítko „odoslať“. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúcí bezodkladne po obdržaní objednávky toto obdržanie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujúceho uvedenú v uživateľském účtu či v objednávke  (ďálej len „elektronická adresa kupujúceho“). 

3.6.      Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charakteru objednávky (množstva tovaru, výšky kúpnej ceny, predpokládané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne či telefonicky). 

3.7.      Zmluvní vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatej objednávky (akceptácií), ktoré je predávajúcemu zaslané kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujúceho.  

3.8.      Kupujúci súhlasí s použitím komunikačních prostriedkov na dialku pri uzatváraní kupnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačních prostriedkov na dialku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojení, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám, pričo tieto náklady sa nelišia od základnej sazby. 

3.9. Všetky skrinky, ktoré sú súčasťou eshopu sú vyrábané na mieru. Preto si vyhradzujeme právo zadať objednávku do výroby až po uhradení 50 % zálohy za tovar. Doplatok za vyrobený tovar je buď na dobierku, prevodom na účet alebo pri osobnom preberaní.

 1. CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1.      Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodáním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúcí uhradiť predávajúcemu následujúcími spôsobmi: prevodom na účet, platba na dobierku, v hotovosti pri osobnom odbere. 

- v hotovosti pri osobnom odbere na dohodnutom mieste - platba na základe pokladničného dokladu

- v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcím v objednávke; 

- bezhotovostne prevodem na účet predávajúceho č. SK79 8330 0000 0029 0082 5381 , vedený v spoločnosti FIO banky (ďalej len „účet prodávajúceho“); 

- prostredníctvom úveru poskytnutého tretí osobou. 

4.2.      Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu tiež náklady spojené s balením a dodaním tovaru v zmluvnej výške. Ak nie je uvedené výslovne inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou i náklady spojené s dodaním tovaru. 

4.3.      Predávajúci nepožaduje od kupujúceho zálohu či inú obdobnú platbu, pokiaľ je objednávka do sumy 200 €. Nad sumu 200 € je potrebné uhradiť zálohu vo výške 50% z celkovej sumy objednávky. Tímto nie je dotknuto ustanovenie čl. 4.6 obchodných podmienok ohľadom povinnosti uhradit kúpnu cenu tovaru predom. 

4.4.      V prípade platby v hotovosti či v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 7 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy. 

4.5.      V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhradiť kúpnu cenu tovaru společne s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnení okamžikom pripísania príslušnej čiástky na účet predávajúceho. 

4.6.      Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky (čl. 3.6), požadovať uhradenie celej kupnej ceny ešte pred odoslanímú tovaru kupujúcemu. Ustanovenie § 2119 odst. 1 občianského zákonníka se nepoužije. 

4.7.      Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcím kupujúcemu nemožno vzájomne kombinovať. 

4.8.      Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak stanovené obecne záväznými právnymi predpismy, vystaví predávajúcí ohľadom platieb vykonávaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Predávajúcí je platcom dane z pridané hodnoty. Daňový doklad – faktúru vystaví predávajúcí kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a zašle ju v elektronické podobe na elektronickú adresu kupujúceho. 

4.9.      Podľa zákona o evidencií tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správce dane online; v prípade technického výpadku ale najneskôr do 48 hodin.  

 1. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

5.1.      Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 občianského zákonníka nemožno mimo iného odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktoré bolo upravené podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktoré podlieha rychlej skáze, ako i tovaru, ktoré bolo po dodaní nenávratne zmiešané s iným tovarom, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru v uzatvoreném obalu, ktorý spotrebiteľ z obalu vybral a z hygienických dôvodou ich nie je možné vrátiť a od kúpnej zmluvy o dodávke zvukové alebo obrazové nahrávky alebo počítačového programu, keď porušil ich pôvodný obal. 

5.2.      Nejedná sa o prípad uvedený v čl. 5.1 obchodných podmienok či o iný prípad, keď nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupující v súlade s ustanovením § 1829 odst. 1 občianského zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnásť (14) dní od prevzatia tovaru, pričom v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľko častí, plynie táto doba odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslané v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár poskytovaný predávajúcim, ktorý tvorí prílohu obchodných podmienok. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zasielať aj na adresu prevádzku predávajúceho či na adresu elektronické pošty predávajúceho erkonabytok@gmail.com 

5.3.      V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť kupujúcim predávajúcemu vrátený do štrnásť (14) dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy predávajúcemu. AK odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nesie kupujúci náklady spojené s navrátením tovaru predávajúcemu, a to i v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovnou cestou. 

5.4.      V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnásť (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, a to rovnakým spôsobom, akým ich predávajúci od kupujúceho prijal. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcím či iným spôsobom, pokým s tím kupujuci bude súhlasiť a nevznikú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúcí tovar vráti alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal. 

5.5.      Nárok na úhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny. 

5.6.      V prípadoch, keď má kupujúcí v súlade s ustanovením § 1829 odst. 1 občianského zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, je predávajúci tiež oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to až do doby prevzatia tovaru kupujúcim. V takom prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujícím. 

5.7.      Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, pozostáva darovacia zmluva ohľadne takého darčeka účinnosti a kupujúcí je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť i poskytnutý darček. 

5.8.      Tovar, ktorý je na objednávku s dobou čakania alebo individuálne objednávky nie je možné stornovať. Na tieto objednávky neplatí 14 dňová lehota vrátenia penazí bez udania dôvodu. Pracovné dosky, zásteny a tesniace lišty je zákazník si povinný prekontrolovať pri preberaní - na tento tovar sa nevzťahuje 14 dňová lehota vrátenia peňazí bez udania dôvodu.

 1. PREPRAVA A DODÁNIE TOVARU

6.1.      V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe zvláštneho požiadavku kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s tímto spôsobom dopravy. 

6.2.      Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodaťtovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. 

6.3.      V prípade, že je z dôvodu na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, ako bolo uvedené v objednávke, je kupujúcí povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia. 

6.4.      Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkolvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade uznania porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci 

6.5.      zásielku od prepravca prevziať. 

6.6.      Ďalšie práva a povinnosti strán pri prepravetovaru môžu upraviť zvláštné dodacie podmienky predávajúceho, ak sú predávajúcim vydané. 

 1. PRÁVA Z CHYBNÉHO PLNENIA 

7.1.      Práva a povinnosti zmluvných stran ohľadne práv z chybného plnenia sa riadia príslušnými obecne záväznými právními predpismy (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občianského zákonníka a zákonom č. 634/1992 Sb., o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov). 

7.2.      Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v dobe, keď kupujúci tovar prevzal: 

7.2.1.   má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak chýba dohoda, má také vlastnosti, ktoré predávajúcí alebo výrobca popísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadem na povahu tovaru a na základe reklamy mimi vykonanej, 

7.2.2.   sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použití predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar tohoto druhu obvykle používa, 

7.2.3.   tovar zodpovedá akosti alebo prevedením dohodnutému vzorku alebo predlohe, ak bola akost alebo prevedenie určené podľa dohodnutého vzorku alebo predlohy, 

7.2.4.   je tovar v odpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a 

7.2.5.   tovar vyhovuje požadiavkám právních predpisov. 

7.3.      Ustanovenia uvedené v čl. 7.2 obchodných podmienok sa nepoužijú u tovaru predávaného za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú byla nižšia cena dohodnutá, na opotrebení tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, u použitého tovaru na vadu zodpovedanúcu mieree používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo vyplývalo to z povahy tovaru. 

7.4.      Prejaví sa vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol vadný už pri prevzatí. Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v dobe dvaciatichštyroch mesiacoch od prevzatia. 

7.5.      Práva z chybného plnenia uplatňuje kupujúcí u predávajúceho na adrese jeho prevádzky, v nej je prijatie reklamace možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru, prípadne i v sídle alebo mieste podnikania  Obchodná 4, 07101, Michalovce 

7.6.      Ďalšie práva a povinnosti stran súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady môže upraviť reklamační poriadok predávajúceho. 

 1. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

8.1.      Kupujúcemu nastáva vlastnictvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru. 

8.2.      Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmy v zmysle ustanovenia § 1826 odst. 1 písm. e) občianského zákonníka. 

8.3.      Vybavovanie sťažností spotrebiteľov zaisťuje predávajúcí prostrednictvom elektronické adresy erkonabytok@gmail.com. Informácie o vybavení sťažností kupujúceho zašle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho. 

8.4.      K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom Vrátna 3, 040 01 Košice, 055622078 P. O. Box pre riešenie sporov: P.O.BOX A-35,04065 Košice 1  je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcum a kupujúcim z kúpnej zmluvy. 

8.5.      Europské spotrebiteľské centrum Slovenská republika, so sídlom Mlynské nivy 44/A, 827 15 Bratislava, internetová adresa: http://esc-sr.sk je kontaktním miestom podľe Nariadenia Europského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 zo dňa 21. mája 2013 o riešení spotrebitelských sporov on-line a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebitelských sporú on-line). 

8.6.      Predávajúcí je oprávnený k predaju tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu prevádza v rámci svoje pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu mimo iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Sb., o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov. 

8.7.      Kupujúci tímto preberá na seba nebezpečí zmeny okolností v zmysle § 1765 odst. 2 občianského zákonníku. 

 1. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJoV

9.1.      Svojou informačnou povinnostou voči kupujúcemu v zmysle čl. 13 Nariadenia Europského parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (obecné nariadenia o ochrane osobných údajov) (ďalej len „nariadenie GDPR“) súvisiace so spracovaním osobných údajov kupujúceho pre účely plnenia kupnej zmluvy, pre účely jednania o tejto zmluve a pre účely plnení verejnoprávnych povinností predávajúceho plní predávajúcí prostrednictvom zvláštného dokumentu. 

 1. ZASIELANIE OBCHODNÝCH ZDIEĽANÍ A UKLADANIE COOKIES

10.1.  Kupujúcí súhlasí so zasielaním informácií súvisiacích s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných zdielaní predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho.Svoju informačnú povinnoť voči kupujúcemu v zmysle čl. 13 nariadenia GDPR súvisiacich so spracovaním osobných údajov kupujúceho pre účely zasielania obchodných zdieľaní plní predávajúci prostrednictvom zvláštného dokumentu. 

10.2.  Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webové stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho z kupnej zmluvy plniť, bez toho aby dochádzalo k ukladaní tzv. cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúcí súhlas podľa predchodzej vety kedykoľvek odvolať. 

 1. DORUČOVANIE

11.1.  Kupujúcemu môže býť doručované na elektronickú adresu kupujúceho. 

 1. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1.  Pokým vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodýí (zahraničný) prvok, potom strany zjednávajú, že vzťah sa riadi slovenským právom. Voľbou práva podľa predchozej vety nie je kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, zbavený ochrany, ktorú mu poskytujú ustanovenia právneho rádu, od nich sa nedá zmluvne odchýlit, a než by sa v prípade neexistencie voľby práva inak použila podľa ustanovenia čl. 6 odst. 1 Nariadenia Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 zo dňa 17. júna 2008 o právu rozhodnutom pre zmluvné záväzkové vzťahy (Řím I). 

12.2.  Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatností alebo neúčinností jedného ustanovenia nie je dotknutá platnost ostatních ustanovení. 

12.3.  Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivována predávajúcim v elektronické podobe a není prístupná. 

12.4.  Prílohu obchodných podmienok tvorí vzorový formulár pre odstúpení od kúpnej zmluvy. 

12.5.  Kontaktné údaje predávajúceho: adresa pre doručovanie ERKO trading s.r.o., Rovníková 9, 040 01 Košice, adresa elektronické pošty erkonabytok @gmail.com, telefon 0911 112 190.        

  

 

 

Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy 

  

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)  

— Komu .............. [Predávajúci doplní svoje meno,  priezvisko a adresu miesta podnikania, ak ide o fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania, ak ide o právnickú osobu, prípadne faxové číslo a e-mailovú adresu] 

— Týmto oznamujem/oznamujeme (*), že odstupujem/odstupujeme (*) od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby (*) : ..............     

— Dátum objednania/dátum prijatia (*) ..............     

—  Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) ..............     

— Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) ..............     

— Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) ..............     

— Dátum ..............     

(*) Nehodiace sa prečiarknite. 

 

 

 

 

 

 

Reklamačný formulár

Reklamáciu na tovar je možné uskutočniť do 24 mesiacov v zmysle VOP.

V prípade reklamácie prosíme zaslať email na adresu erkonabytok@gmail.com. V emaily uviesť meno a priezvisko, číslo dodacieho listu, dátum prevzatia a názov výrobku.

Reklamačné konanie bude ukončené v lehoto 30 dní od podania reklamácie jednou z možnosti a to: odovzdaním opraveného výrobku, výmenou opraveného výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

Ak je poškodený alebo chybný diel z montovaného nábytku, prosíme daný diel nemontovať a bezokladne vybaviť reklamáciu. Poškodený diel po  zmontovaní nepodlieha reklamácií, nakoľko poškodenie mohlo nastať nesprávnou manipuláciou.

Náklady spojené s vybavením reklamácie hradí predávajúci.

 

 

 

 

YTkyNTQ